تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم
تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم

تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم

نانتالیم فلزی دیرگداز است که به دلیل داشتن دمای ذوب بالا (2996)، برای کاربرد در دماهای بالا مورد توجه بوده است.در پژوهشی که محققان داخلی انجام دادند، تولید پودر نانتالیم از طریق احیاء اکسید نانتالیم بوسیله کلسیم تحت گاز آرگون در مقادیر متفاوت کلرید کلسیم مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایشات از کلسیم به میزان دو برابر استوکیومتری و از کلرید کلسیم در مقادیر 1،1/5،2،2/5،3 برابر استوکیومتری استفاده کرده اند. آنالیز XRD نشان داده بود که پودرهای حاصله ، حاوی فازهای نانتالیم و تنتالات کلسیم است. مقدار کلسیم موجود در نمونه ها با آزمون ICP تعیین کرده بودند.که کمترین مقدار کلسیم در پودر حاصل از احیا با کلرید کلسیم به میزان 2/5 برابر استوکیومتری برابر با 23614ppm بوده است. مورفولوژی محصولات نیز با میکروسکوپ الکترونی رویشی مورد بررسی قرار گرفته بود. نتایج پژوهش ها نشان می داد که مورفولوژی پودر نانتالیم حاصله مرجانی شکل است که با افزایش میزان کلرید کلسیم، دانه های آن ریز تر شدند.

تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021