تولید آهن اسفنجی
تولید آهن اسفنجی

تکنولوژي احیاء پرد، اکسید آهن را تبدیل به آهن اسفنجی می کند، که براي فولاد سازي بسیار مناسب می باشد.

براي انجام این احیاء سازي، سیستم از یک گاز کاهنده بهره می گیرد تا به صورت شیمیایی اکسیژن را از گندله (اکسید آهن) جدا کرده و محصول احیاء شده را کربنیزه سازد. پروسه احیاء د ر واقع پایین تر از دماي ذوب مواد ورودي انجام می شود. گاز کاهنده شامل مخلوطی از هیدروژن و منواکسید کربن و سایر عناصري که در ریفرمر از بازآرایی مولکول متان تشکیل می شوند می باشد. گاز کاهنده با ورود به کوره و بالا رفتن در کوره بر خلاف جهت حرکت گندله، امکان تماس بیشتر با گندله و احتمال موفقیت احیاء سازي را افزایش می دهد.

مهمترین ویژگی هاي فرآیند پرد عبارتند از :

1.     فراهم سازي یک سیستم پیوسته براي احیاء اکسید آهن. (این روش بدون وقفه به تولید مواد می پردازد)

2.     کمترین مصرف سوخت با توجه به بازیابی مجدد حرارت از گاز درون ریفرمر

3.     در طراحی ویژه این سیستم از دي اکسید کربن و بخاري که در هنگام احیاء اکسیدآهن تولید می شوند، در تبدیل کاتالیستی متان استفاده می شود.

4.     بیشترین حد بازیابی حرارت با پیش گرمایش هواي مورد نیاز مشعل هاي اصلی، گاز طبیعی، گاز تغذیه و تولید بخار با استفاده ازحرارت گاز تولید شده از سوختن مشعل ها، انجام می شود.

تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021