قیمت میلگرد


قیمت میلگرد  نمودار قیمت میلگرد
نمودار قیمت میلگردنام سایز استاندارد حالت تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
میلگردآجدار 8 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 22,300 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 21,900 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 22,200 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 21,550 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 21,350 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 21,350 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 21,350 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 21,350 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 21,350 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 21,350 ۹۶/۰۸/۲۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,950 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,950 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,950 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,950 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,950 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,950 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 21,300 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 21,300 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 20,800 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 20,800 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 20,800 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 20,800 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 20,800 ۹۶/۰۸/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 21,200 ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 21,200 ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 22,500 ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۱۰ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 22,000 ۹۶/۰۸/۱۰ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 22,018 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 22,018 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 21,009 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 21,009 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 21,009 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 22,018 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 22,000 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,500 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,700 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,010 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 19,730 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 19,730 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 19,730 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 19,730 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 19,730 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 19,730 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 19,730 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 19,730 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 19,730 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,240 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,900 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,600 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 22,200 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,300 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,200 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,200 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 30 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,200 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 20,740 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 20,090 ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 23,400 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,400 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 23,800 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,500 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,500 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,500 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,400 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,400 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کیان کاشان تماس بگیرید 20,800 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کیان کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۷/۲۹ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۷/۲۹ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۷/۲۹ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۷/۲۹ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۷/۲۹ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۷/۲۹ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 22,500 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A3 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 21,850 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 21,300 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 22,250 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 22,250 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 19,700 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 20,100 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان تماس بگیرید 22,070 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 شاخه میانه تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه میانه تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه میانه تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه میانه تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه میانه تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه میانه تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه میانه تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه میانه تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه میانه تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه میانه تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام