قیمت میلگرد


قیمت میلگرد
نام سایز استاندارد حالت تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 30 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 19,700 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 19,700 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 19,700 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 19,650 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 19,650 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 19,650 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 19,650 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 19,650 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 19,650 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 19,650 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 19,650 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 19,770 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 19,770 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 20,470 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,850 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 20,100 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 20,100 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 20,100 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 20,500 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان تماس بگیرید 200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 21,100 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 21,100 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 21,100 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 20,700 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,400 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,400 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,500 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 20,500 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 20,500 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 20,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 19,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 19,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 19,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 19,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 19,150 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 20,450 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 20,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 20,500 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 20,500 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 20,500 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 20,300 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 20,600 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 20,100 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 19,700 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 19,700 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 19,800 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 20,500 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 20,200 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 20,350 ۹۶/۰۵/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A3 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کیان کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کیان کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۵/۰۲ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام
ایمیل خود را وارد کنید