نام سایز استاندارد حالت تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
میلگردآجدار 14 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 17,200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه نیشابور 16,600 16,650 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,150 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,650 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,150 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,350 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه قزوین 15,300 14,820 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه قزوین 15,300 14,820 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه قزوین 15,950 15,520 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 14,750 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 14,750 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 16,700 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,950 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,950 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,950 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,950 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,950 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 17,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,950 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,950 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,950 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,950 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,750 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,750 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,750 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,750 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,750 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,750 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,700 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,400 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه میانه 16,150 15,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه میانه 16,150 15,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه میانه 16,150 15,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه میانه 16,150 15,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه میانه 16,150 15,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه میانه 16,150 15,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه میانه 16,150 15,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه میانه 16,150 15,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه میانه 16,150 15,500 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۰۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A3 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کیان کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کیان کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 30 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۰۱ بارگیری محموله
با افتخار ایران، تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 22222188_021
info@samaneahan.ir