نام سایز استاندارد حالت تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A3 کلاف اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه نیشابور -200 17,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه نیشابور 17,200 16,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه نیشابور 16,600 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه نیشابور 16,600 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه نیشابور 16,600 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه نیشابور 16,600 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه نیشابور 16,600 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه نیشابور 16,600 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه نیشابور 16,600 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه نیشابور 17,100 16,800 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,700 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,500 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,500 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,700 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,700 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه قزوین 15,300 15,120 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه قزوین 15,300 15,120 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه قزوین 15,950 15,820 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 16,150 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 16,150 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 15,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 15,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 15,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید -15,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید -15,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید -100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید -15,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 17,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 16,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,150 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 17,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 17,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 17,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 17,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 17,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 17,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 17,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,150 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 17,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,150 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 17,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,450 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید -50 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کیان کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کیان کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,600 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,700 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,800 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,800 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,800 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,800 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,800 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,800 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,650 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,650 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,650 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,650 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,650 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,500 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 30 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید 16,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید 16,750 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید 16,750 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,600 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 16,400 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه میانه 16,150 15,950 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه میانه 16,150 15,950 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه میانه 16,150 15,950 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه میانه 16,150 15,950 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه میانه 16,150 15,950 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه میانه 16,150 15,950 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه میانه 16,150 15,950 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه میانه 16,150 15,950 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه میانه 16,150 15,950 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
با افتخار ایران، تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 22222188_021
info@samaneahan.ir