قیمت ورق سیاه


قیمت ورق سیاه  نمودار قیمت ورق سیاه
نمودار قیمت ورق سیاهنام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق سیاه 8 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 24,900 ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,950 ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,950 ۹۶/۰۸/۲۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,550 ۹۶/۰۸/۱۷ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,950 ۹۶/۰۸/۱۷ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,750 ۹۶/۰۸/۱۷ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,550 ۹۶/۰۸/۱۷ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,200 ۹۶/۰۸/۱۷ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,250 ۹۶/۰۸/۱۷ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,600 ۹۶/۰۸/۱۷ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,650 ۹۶/۰۸/۱۷ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,650 ۹۶/۰۸/۱۷ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,850 ۹۶/۰۸/۱۷ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,800 ۹۶/۰۸/۱۷ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,550 ۹۶/۰۸/۱۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,200 ۹۶/۰۸/۱۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,400 ۹۶/۰۸/۱۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,400 ۹۶/۰۸/۱۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۱۰ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 24,300 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.25 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.25 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1.25 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.25 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 27,300 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.25 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.25 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1 رول فولاد سبا تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 24,300 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,600 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,200 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,300 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 26,900 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 27,400 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 27,400 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 27,600 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 2 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 29,700 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 2 1 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 29,700 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,800 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,300 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,900 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,300 ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5 رول فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.25 رول فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1 رول فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 60 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 60 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 55 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 55 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 50 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 50 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 45 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 45 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,950 ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 6*2 شیت اکسین تماس بگیرید 23,250 ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 6*2 شیت اکسین تماس بگیرید 22,550 ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,400 ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 45 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 45 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 50 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 55 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 55 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 60 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 60 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 65 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 65 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 70 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 70 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1 رول اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 80 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 80 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۶/۰۸/۰۳ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام