قیمت میلگرد


قیمت میلگرد  نمودار قیمت میلگرد
نمودار قیمت میلگردنام سایز استاندارد حالت تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 19,820 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 21,900 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 20,650 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 20,650 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 20,650 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 20,650 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 22,018 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 22,018 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 21,009 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 21,009 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 21,009 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 22,018 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,260 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,260 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,080 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,080 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,080 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,080 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 19,080 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,500 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 23,800 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 23,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 23,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,800 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,800 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,100 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,800 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 22,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,800 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,800 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 22,800 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 22,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,850 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,850 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,850 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,850 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,850 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 20,850 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کیان کاشان تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 19,540 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 19,540 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 19,540 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 19,540 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 19,540 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 19,540 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 19,540 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 20,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 20,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 20,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 20,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 20,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,300 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 21,500 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 21,010 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 20,270 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 20,550 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,270 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,500 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 22,500 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 22,300 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,500 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,500 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,500 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,500 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,500 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 21,500 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 22,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 22,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 22,400 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,500 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 20,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,400 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,400 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,400 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,400 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,400 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,400 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 30 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,400 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 21,400 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 22,420 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 22,470 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 22,470 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 22,500 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 21,850 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 21,300 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 20,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 22,250 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 22,250 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 21,750 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 19,700 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 20,100 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 19,900 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان تماس بگیرید 22,070 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 21,000 ۹۶/۰۷/۲۲ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام