قیمت میلگرد


قیمت میلگرد
نام سایز استاندارد حالت تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 26,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 26,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 26,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 24,300 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 24,300 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 25,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 26,100 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 300 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 24,900 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 25,100 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 24,250 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 24,250 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 24,250 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 24,250 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 24,250 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 24,250 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 24,250 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 24,250 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 24,250 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 24,900 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 25,100 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 24,900 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 24,800 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 24,500 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 25,200 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 24,000 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 25,100 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 24,550 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 24,100 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 24,100 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 24,200 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 24,200 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 24,200 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 24,400 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 23,750 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 23,750 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 23,750 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 23,750 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 23,750 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 23,750 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 23,750 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 23,750 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 23,750 ۹۶/۰۶/۰۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 24,150 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 24,150 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 23,550 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 23,550 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 23,550 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 23,550 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 23,550 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 23,250 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 23,250 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 23,250 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 23,250 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 23,250 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 24,300 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 23,900 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۵/۳۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,600 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 26,100 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,600 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,600 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,600 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 26,100 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 25,300 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان تماس بگیرید 24,200 ۹۶/۰۵/۲۸ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام
ایمیل خود را وارد کنید