قیمت ورق رنگی روغنی گالوانیزه


قیمت ورق رنگی روغنی گالوانیزه  نمودار قیمت ورق رنگی روغنی گالوانیزه
نمودار قیمت ورق رنگی روغنی گالوانیزهنام     نام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق رنگی آبی 0.48 1 رول چین 40,000 38,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق رنگی آبی 0.48 1.25 رول چین تماس بگیرید 40,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق رنگی قرمز 0.48 1 رول چین 40,200 38,900 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق رنگی قرمز 0.48 1.25 رول چین تماس بگیرید 40,900 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق رنگی سفید 0.48 1 رول چین تماس بگیرید 40,100 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق رنگی سفید 0.48 1.25 رول چین 42,200 40,900 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق رنگی سبز 0.48 1 رول چین 39,300 38,200 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق رنگی سبز 0.48 1.25 رول چین 42,100 40,800 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق رنگی نارنجی 0.48 1 رول چین تماس بگیرید 38,700 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق رنگی نارنجی 0.48 1.25 رول چین 41,700 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق رنگی پرتغالی 0.48 1 رول چین 39,200 37,900 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق رنگی پرتغالی 0.48 1.25 رول چین 41,200 39,900 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1 رول شهرکرد 39,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول شهرکرد 36,500 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول شهرکرد 36,300 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول شهرکرد 35,900 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول شهرکرد 35,700 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول شهرکرد 35,200 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول شهرکرد 34,700 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول شهرکرد 34,700 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول شهرکرد 35,400 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول شهرکرد 35,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول شهرکرد 35,200 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول شهرکرد 35,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول شهرکرد 35,200 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول شهرکرد 35,300 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول شهرکرد 35,500 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول شهرکرد 35,500 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول شهرکرد 35,500 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1 رول شهرکرد 38,200 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1.25 رول شهرکرد 37,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1 رول کاشان 39,700 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1 رول کاشان 37,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1.25 رول کاشان 37,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول کاشان 37,500 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول کاشان 37,500 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1 رول کاشان 37,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1.25 رول کاشان 37,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول کاشان 37,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول کاشان 37,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول کاشان 36,600 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول کاشان 36,600 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول کاشان 36,600 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول کاشان 36,600 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول کاشان 36,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول کاشان 36,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول کاشان 36,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول کاشان 36,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول کاشان 36,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول کاشان 36,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول کاشان 36,400 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1.25 رول قزاق 36,450 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1 رول قزاق 35,750 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1.25 رول قزاق 35,750 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1 رول قزاق 34,550 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1.25 رول قزاق 34,250 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1 رول قزاق 33,750 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1.25 رول قزاق 34,850 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1 رول قزاق 34,750 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1.25 رول قزاق 34,550 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1.25 رول قزاق 34,450 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1 رول قزاق 38,950 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1.25 رول قزاق 38,450 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1 رول هفت الماس 39,300 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1.25 رول هفت الماس 38,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول هفت الماس 36,200 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول هفت الماس 36,200 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1 رول هفت الماس 35,400 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1.25 رول هفت الماس 35,400 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول هفت الماس 35,600 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول هفت الماس 35,600 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول هفت الماس 34,900 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول هفت الماس 34,600 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول هفت الماس 34,400 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول هفت الماس 35,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول هفت الماس 34,700 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول هفت الماس 34,900 34,400 ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول هفت الماس 34,700 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول هفت الماس 34,900 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول هفت الماس 35,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول هفت الماس 34,900 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول هفت الماس 35,300 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول هفت الماس 35,100 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1 رول هفت الماس 38,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1.25 رول هفت الماس 37,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2.5 1 رول هفت الماس 35,350 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2.5 1.25 رول هفت الماس 35,350 تماس بگیرید ۹۶/۰۷/۲۶ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 32,000 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 28,500 ۹۶/۰۷/۲۵ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام