قیمت ورق رنگی روغنی گالوانیزه


قیمت ورق رنگی روغنی گالوانیزه
نام     نام     نام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول کاشان 35,200 34,900 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول کاشان 35,200 34,900 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول کاشان 35,200 34,900 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول کاشان 35,200 34,800 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1 رول شهرکرد 37,300 36,900 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول شهرکرد 35,600 35,200 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول شهرکرد 35,500 35,100 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول شهرکرد 34,900 34,500 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول شهرکرد 35,000 34,600 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول شهرکرد 34,200 33,800 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول شهرکرد 34,200 33,800 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول شهرکرد 33,900 33,500 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول شهرکرد 34,200 33,800 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول شهرکرد 33,700 33,300 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول شهرکرد 33,800 33,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول شهرکرد 33,500 33,200 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول شهرکرد 34,200 33,800 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول شهرکرد 33,900 33,500 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول شهرکرد 33,900 33,500 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول شهرکرد 34,500 34,100 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول شهرکرد 34,100 33,700 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1 رول شهرکرد 35,000 34,600 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1.25 رول شهرکرد 34,700 34,300 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1 رول کاشان 36,600 36,300 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1.25 رول کاشان 36,600 36,300 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول کاشان 36,100 35,800 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول کاشان 36,200 35,900 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1 رول کاشان 35,700 35,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1.25 رول کاشان 35,700 35,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول کاشان 35,700 35,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول کاشان 35,700 35,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول کاشان 34,700 34,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول کاشان 34,700 34,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول کاشان 34,700 34,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول کاشان 34,700 34,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول کاشان 34,700 34,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول کاشان 34,700 34,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول کاشان 34,700 34,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول کاشان 34,700 34,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1 رول هفت الماس 36,400 36,100 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1.25 رول هفت الماس 35,700 35,400 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول هفت الماس 35,000 34,700 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول هفت الماس 34,900 34,600 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1 رول هفت الماس 34,450 34,150 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1.25 رول هفت الماس 34,450 34,150 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول هفت الماس 34,500 34,200 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول هفت الماس 34,500 34,200 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول هفت الماس 33,600 33,300 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول هفت الماس 33,800 33,500 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول هفت الماس 33,500 33,200 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول هفت الماس 33,800 33,500 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول هفت الماس 33,300 33,000 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول هفت الماس 33,400 33,100 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول هفت الماس 33,100 32,800 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول هفت الماس 33,800 33,500 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول هفت الماس 33,500 33,200 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول هفت الماس 33,800 33,500 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول هفت الماس 33,900 33,600 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول هفت الماس 33,800 33,500 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1 رول هفت الماس 34,000 33,700 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1.25 رول هفت الماس 34,000 33,700 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2.5 1 رول هفت الماس 33,650 33,250 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2.5 1.25 رول هفت الماس 33,650 33,250 ۹۶/۰۵/۳۰ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام
ایمیل خود را وارد کنید