قیمت ورق سیاه


قیمت ورق سیاه  نمودار قیمت ورق سیاه
نمودار قیمت ورق سیاهنام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق سیاه 15 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,850 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,850 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,050 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,850 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 25,600 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 25,550 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 26,800 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 25,000 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 25,000 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 26,500 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 25,800 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 27,000 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 26,900 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 27,600 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 2 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 29,500 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 25,000 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 25,000 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 25,000 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 24,700 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 24,300 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 24,300 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 6*2 شیت اکسین تماس بگیرید 23,500 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 6*2 شیت اکسین تماس بگیرید 22,900 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,000 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,000 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,300 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,950 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,850 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,650 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,450 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,950 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 22,650 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,250 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 1.25*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 23,150 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5*6 شیت فولاد کاویان اهواز تماس بگیرید 24,050 ۹۶/۰۷/۲۴ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام