مشتری گرامی ضمن تشکر از انتخاب شما ، لیست قیمت

میلگرد ، ورق سیاه ، شمش ، قوطی و پروفایل ، تیر آهن ، لوله ، ورق رنگی ، ورق رنگی روغنی گالوانیزه ، استنلس استیل

را در این فرم مشاهده می فرمایید


نام سایز استاندارد حالت تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
میلگردآجدار 14 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,250 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,500 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 17,200 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه نیشابور 16,600 16,650 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه نیشابور 16,000 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,900 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 15,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه قزوین 15,300 14,820 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه قزوین 15,300 14,820 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه قزوین 15,950 15,520 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 14,800 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 14,800 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 14,800 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 14,800 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 14,800 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 14,800 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 14,800 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 14,650 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 14,650 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 14,650 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 14,650 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 14,650 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 14,650 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 14,650 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,200 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,200 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 16,700 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,950 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,750 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان تماس بگیرید 14,970 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 17,550 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,350 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 15,700 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 15,600 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,500 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,650 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,350 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,350 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,350 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,350 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,350 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,350 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,650 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,750 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,250 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه امیرکبیر خزر تماس بگیرید 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,400 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,500 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,100 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,700 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه احرامیان یزد تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,400 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,000 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,400 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 16,200 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,850 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,450 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A3 شاخه میانه تماس بگیرید 15,650 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه میانه 15,600 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه میانه 15,600 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه میانه 15,600 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه میانه 15,600 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه میانه 15,600 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه میانه 15,600 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه میانه 15,600 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 28 A3 شاخه میانه 15,600 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه میانه 15,600 15,300 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 16,550 ۹۵/۱۲/۲۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان 1,200 تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۱۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان 1,200 تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۱۱ بارگیری محموله
با افتخار ایران، تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام
ایمیل خود را وارد کنید