قیمت میلگرد


قیمت میلگرد


نام سایز استاندارد حالت تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
میلگردآجدار 14 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 15,400 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 22 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 15,400 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 25 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 15,400 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 32 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 15,400 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,800 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,950 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,750 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,550 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,450 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 20 A3 شاخه اهواز تماس بگیرید 15,550 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 17,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 16,450 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 15,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 15,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 15,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 15,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 15,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 15,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 15,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه نیشابور تماس بگیرید 15,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,800 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 40 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,200 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 36 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,200 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,200 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,200 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,200 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,200 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,200 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,200 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 17,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه کویر کاشان تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 15,420 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 15,420 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه قزوین تماس بگیرید 16,120 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,600 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,600 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,600 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,600 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,600 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه هیربد تماس بگیرید 15,600 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,550 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,550 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,550 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,550 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,550 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,550 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه سیادن ابهر تماس بگیرید 15,550 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 15,300 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 15,300 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 15,300 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 15,300 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه البرز تاکستان تماس بگیرید 15,300 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,800 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آریان فولاد تماس بگیرید 15,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 16,300 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه پرشین فولاد تماس بگیرید 15,800 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,450 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان تماس بگیرید 15,300 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 16,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 15,950 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 15,950 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 15,950 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه ظفر بناب تماس بگیرید 16,650 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 15,950 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,350 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 15,950 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,350 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید 15,950 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه شاهین بناب تماس بگیرید 16,550 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,450 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,050 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه شاهرود تماس بگیرید 16,450 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,400 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,400 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آناهیتا گیلان تماس بگیرید 16,600 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,650 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,650 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,650 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,650 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,650 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه ارگ تبریز تماس بگیرید 15,650 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 25 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 28 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 32 A3 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 8 A2 شاخه آذر امین تماس بگیرید 16,650 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 15,800 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 15,800 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 15,800 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 22 A3 شاخه یزد تماس بگیرید 15,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 12 A2 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 15,800 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 15,800 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 15,800 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 18 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 15,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه بردسیر کرمان تماس بگیرید 15,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 8 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 16,600 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 10 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 16,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A2 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 14 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 16 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,750 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 18 A3 شاخه حسن رود تماس بگیرید 15,750 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگردآجدار 12 A3 شاخه فولاد البرز ایرانیان تماس بگیرید 15,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان 1,200 تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۱۱ بارگیری محموله
میلگرد آجدار 10 A2 شاخه پارس آرمان 1,200 تماس بگیرید ۹۵/۱۲/۱۱ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام
ایمیل خود را وارد کنید