نام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق سیاه 8 1.5 رول فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,450 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 6 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 5 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 4.8 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,450 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,250 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 2 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 2 1 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,450 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5*6 شیت فابریک فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 22,350 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 1.5 رول فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید 21,850 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 10 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 12 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 23,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 15 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 20 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 25 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 30 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,150 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 35 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 40 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید 22,550 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 45 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 45 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 50 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 55 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 55 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 60 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 60 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 65 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 65 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 70 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 70 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 1 رول اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 8 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 80 2*12 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 80 2*6 شیت اکسین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
ورق سیاه 2.5 1.25 رول فولاد سبا تماس بگیرید 20,900 ۹۵/۱۰/۱۹ بارگیری محموله
ورق سیاه 4 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 20,600 ۹۵/۰۸/۱۵ بارگیری محموله
ورق سیاه 3 1.5 رول فولاد سبا تماس بگیرید 20,600 ۹۵/۰۸/۱۵ بارگیری محموله
با افتخار ایران، تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 22222188_021
info@samaneahan.ir