نام ضخامت طول ابعاد تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
پروفیل 2 6 10*20 تهران تماس بگیرید 25,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 10*25 تهران تماس بگیرید 24,500 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 10*30 تهران تماس بگیرید 24,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 20*30 تهران تماس بگیرید 24,150 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 30*30 تهران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 60*30 تهران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 20*40 تهران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 40*40 تهران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 40*60 تهران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 40*80 تهران تماس بگیرید 24,100 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 50*50 تهران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 60*60 تهران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 70*70 تهران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 80*80 تهران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 90*90 تهران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
قوطی 2 6 80*40 جهان پارس تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
قوطی 2 6 60*30 کیان پرشیا تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
قوطی 2 6 50*30 تهران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
قوطی 2 6 40*40 خاور سوله تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
قوطی 2 6 20*40 یاران تماس بگیرید 24,000 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
قوطی 2 6 30*30 گل نرده تماس بگیرید 24,050 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
قوطی 2 6 20*20 صدرا تماس بگیرید 24,300 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
قوطی 2 6 60*40 وحدت خزر تماس بگیرید 23,800 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
قوطی 2 6 30*20 علویجه تماس بگیرید 24,050 ۹۵/۱۱/۰۳ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 400*100 تهران تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 500*100 تهران تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 80*60 تهران تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
پروفیل 2 6 120*60 تهران تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
با افتخار ایران، تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 22222188_021
info@samaneahan.ir