مشتری گرامی ضمن تشکر از انتخاب شما ، لیست قیمت

میلگرد ، ورق سیاه ، شمش ، قوطی و پروفایل ، تیر آهن ، لوله ، ورق رنگی ، ورق رنگی روغنی گالوانیزه ، استنلس استیل

را در این فرم مشاهده می فرمایید


نام     نام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق روغنی 0.4 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.55 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,500 29,000 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.55 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,500 29,000 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,800 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,800 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,800 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,800 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,800 28,300 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,100 27,600 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,100 27,600 ۹۵/۱۲/۲۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,300 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,300 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,300 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 29,900 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,100 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,100 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,100 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,100 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 29,900 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 29,900 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 29,900 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 29,900 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,300 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 33,500 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول کاشان تماس بگیرید 33,200 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 33,200 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1 رول کاشان تماس بگیرید 32,500 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول کاشان تماس بگیرید 32,300 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 32,300 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول کاشان تماس بگیرید 31,900 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 31,600 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول کاشان تماس بگیرید 31,600 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 31,600 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول کاشان تماس بگیرید 30,900 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 30,700 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول کاشان تماس بگیرید 30,900 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 30,900 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول کاشان تماس بگیرید 30,900 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 30,900 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1.25 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1.25 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1.25 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1 رول قزاق 25,800 25,300 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1.25 رول قزاق 25,800 25,300 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,400 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,200 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,150 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,150 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,000 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,600 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,150 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,800 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,500 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,500 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,500 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,100 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,600 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,000 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2.5 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 33,500 ۹۵/۱۲/۱۵ بارگیری محموله
با افتخار ایران، تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام
ایمیل خود را وارد کنید