قیمت ورق رنگی روغنی گالوانیزه


قیمت ورق رنگی روغنی گالوانیزه


نام     نام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق روغنی 0.4 1 رول قزاق 27,800 27,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1.25 رول قزاق 27,800 27,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1 رول قزاق 27,800 27,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1.25 رول قزاق 27,800 27,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1 رول قزاق 27,800 27,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1.25 رول قزاق 27,800 27,000 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1 رول قزاق 27,200 26,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1.25 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1.25 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1.25 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1.25 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1.25 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1.25 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1.25 رول قزاق 27,200 26,700 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1 رول قزاق 26,500 26,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1.25 رول قزاق 26,500 26,100 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.55 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.55 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,100 28,500 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,400 27,800 ۹۶/۰۳/۰۷ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1 رول شهرکرد 32,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,800 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 31,100 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 31,300 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 31,000 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 31,050 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,450 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,050 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,050 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,850 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,850 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,850 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,850 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,850 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,850 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,550 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,550 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,550 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,550 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1 رول کاشان تماس بگیرید 33,200 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 33,000 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول کاشان 32,800 32,500 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول کاشان 32,800 32,500 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 31,800 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول کاشان تماس بگیرید 31,700 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 31,700 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول کاشان 31,500 31,200 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول کاشان 31,500 31,200 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول کاشان 31,500 31,200 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 31,200 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول کاشان تماس بگیرید 30,500 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 30,500 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول کاشان 30,800 30,500 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول کاشان 30,800 30,500 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 30,500 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول کاشان تماس بگیرید 30,500 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.38 1 رول روی اندود 33,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.48 1 رول روی اندود 31,600 تماس بگیرید ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.48 1.25 رول روی اندود 31,700 تماس بگیرید ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول روی اندود 31,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.58 1 رول روی اندود 31,500 تماس بگیرید ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.58 1.25 رول روی اندود 31,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول روی اندود 30,300 تماس بگیرید ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 31,000 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 31,000 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول روی اندود 30,600 تماس بگیرید ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,800 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,600 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,800 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,600 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,400 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,000 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,700 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,500 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,200 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,400 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,500 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,600 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,600 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,300 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,700 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,400 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,400 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,300 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2.5 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 31,450 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2.5 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 31,450 ۹۶/۰۳/۰۳ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام
ایمیل خود را وارد کنید