قیمت ورق رنگی روغنی گالوانیزه


قیمت ورق رنگی روغنی گالوانیزه
نام     نام     نام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق رنگی آبی 0.48 1.25 رول چین 35,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق رنگی قرمز 0.48 1.25 رول چین 35,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق رنگی سفید 0.48 1.25 رول چین 35,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق رنگی سبز 0.48 1.25 رول چین 35,200 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق رنگی نارنجی 0.48 1.25 رول چین 35,500 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق رنگی قهوه ایی 0.48 1.25 رول چین 35,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق رنگی پرتغالی 0.48 1.25 رول چین 35,500 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1 رول شهرکرد 32,800 32,400 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول شهرکرد 31,500 31,100 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول شهرکرد 31,700 31,300 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول شهرکرد 31,700 31,300 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول شهرکرد 31,400 31,000 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول شهرکرد 31,450 31,050 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول شهرکرد 30,850 30,450 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول شهرکرد 30,450 30,050 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول شهرکرد 30,450 30,050 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول شهرکرد 30,250 30,850 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول شهرکرد 30,250 30,850 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول شهرکرد 30,250 30,850 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول شهرکرد 30,250 30,850 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول شهرکرد 30,250 30,850 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول شهرکرد 30,250 30,850 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول شهرکرد 30,950 30,550 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول شهرکرد 30,950 30,550 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1 رول شهرکرد 30,950 30,550 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1.25 رول شهرکرد 30,950 30,550 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1 رول کاشان 33,300 33,000 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1.25 رول کاشان 33,300 33,000 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول کاشان 32,800 32,500 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول کاشان 32,800 32,500 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1 رول کاشان تماس بگیرید 31,800 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1.25 رول کاشان 32,100 31,800 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول کاشان 32,000 31,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول کاشان 32,200 31,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول کاشان 31,500 31,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول کاشان 31,500 31,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول کاشان 31,500 31,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول کاشان 31,500 31,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول کاشان 31,000 30,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول کاشان 31,000 30,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول کاشان 31,000 30,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول کاشان 31,000 30,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول کاشان 31,000 30,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 30,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول کاشان تماس بگیرید 30,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1 رول قزاق 28,200 27,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1.25 رول قزاق 28,200 27,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1 رول قزاق 28,200 27,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1.25 رول قزاق 28,200 27,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1 رول قزاق 28,200 27,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1.25 رول قزاق 27,800 27,000 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1.25 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1.25 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1 رول قزاق 27,200 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1.25 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1 رول قزاق 27,700 26,700 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1.25 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1.25 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1.25 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1.25 رول قزاق 27,700 27,200 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1 رول قزاق 27,000 26,500 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1.25 رول قزاق 27,000 26,500 ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.38 1 رول روی اندود 33,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.48 1 رول روی اندود 31,600 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.48 1.25 رول روی اندود 31,700 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول روی اندود 31,000 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.58 1 رول روی اندود 31,200 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.58 1.25 رول روی اندود 30,800 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول روی اندود 30,200 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول روی اندود 30,300 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۳۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 تماس بگیرید ۹۶/۰۴/۲۵ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,400 28,900 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.55 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,200 28,700 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.55 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,200 28,700 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,700 29,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,700 29,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,000 27,500 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,500 27,500 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,500 28,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,500 28,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,500 28,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,500 28,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 27,700 28,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,600 28,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,600 28,100 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,200 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,200 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,500 28,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,500 28,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 31,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 31,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,800 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,600 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,800 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,600 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,400 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,000 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,700 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,500 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,200 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول هفت الماس 29,700 29,400 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول هفت الماس 29,800 29,500 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول هفت الماس 29,900 29,600 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول هفت الماس 29,900 29,600 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول هفت الماس 29,600 29,300 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول هفت الماس 30,000 29,700 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول هفت الماس 29,700 29,400 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1 رول هفت الماس 29,700 29,400 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1.25 رول هفت الماس 29,600 29,300 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2.5 1 رول هفت الماس 31,750 31,450 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2.5 1.25 رول هفت الماس 31,750 31,450 ۹۶/۰۴/۲۱ بارگیری محموله
تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 88949525_021
info@samaneahan.ir
استخدام
ایمیل خود را وارد کنید