نام     نام ضخامت عرض نوع بسته تولید قیمت بنگاه تهران قیمت کارخانه تاریخ خرید
ورق روغنی 0.4 1 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1.25 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1.25 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1.25 رول قزاق 27,500 27,000 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1.25 رول قزاق 27,100 26,800 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1 رول قزاق 25,800 25,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1.25 رول قزاق 25,800 25,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,600 29,100 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.4 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,600 29,100 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,600 29,100 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.45 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,600 29,100 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,600 29,100 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,600 29,100 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.55 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,700 29,200 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.55 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 29,700 29,200 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.6 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.7 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.8 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 0.9 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,700 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,800 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,800 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.25 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,800 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,800 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 1.5 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,800 28,300 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,100 27,600 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق روغنی 2 1.25 رول فولاد مبارکه اصفهان 28,100 27,600 ۹۵/۱۱/۰۲ بارگیری محموله
ورق رنگی آبی 0.48 1 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی آبی 0.48 1.25 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی قرمز 0.48 1 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی قرمز 0.48 1.25 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی سفید 0.48 1 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی سفید 0.48 1.25 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی سبز 0.48 1 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی سبز 0.48 1.25 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی نارنجی 0.48 1 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی نارنجی 0.48 1.25 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی قهوه ایی 0.48 1 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی قهوه ایی 0.48 1.25 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی زرد 0.48 1 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی زرد 0.48 1.25 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی پرتغالی 0.48 1 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق رنگی پرتغالی 0.48 1.25 رول چین تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 32,800 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1 رول شهرکرد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول شهرکرد 31,600 32,200 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول شهرکرد 31,800 31,800 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1 رول شهرکرد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1.25 رول شهرکرد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول شهرکرد 30,500 31,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول شهرکرد 30,300 31,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 31,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول شهرکرد 30,500 30,800 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول شهرکرد تماس بگیرید 30,800 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول شهرکرد 30,600 31,200 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول شهرکرد 30,200 30,600 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول شهرکرد 29,700 30,300 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول شهرکرد تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول شهرکرد 30,200 تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول شهرکرد 29,800 30,200 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول شهرکرد 30,200 30,600 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول شهرکرد 30,600 31,100 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول شهرکرد 30,800 31,200 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1 رول شهرکرد 30,600 31,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1.25 رول شهرکرد 30,600 31,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1 رول کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1.25 رول کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1 رول کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 33,500 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول کاشان تماس بگیرید 33,200 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 33,200 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1 رول کاشان تماس بگیرید 32,500 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1.25 رول کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول کاشان تماس بگیرید 32,300 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 32,300 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول کاشان تماس بگیرید 31,900 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 31,600 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول کاشان تماس بگیرید 31,600 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 31,600 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول کاشان تماس بگیرید 30,900 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 30,700 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول کاشان تماس بگیرید 30,900 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 30,900 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول کاشان تماس بگیرید 30,900 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول کاشان تماس بگیرید 30,900 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول کاشان تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.38 1 رول روی اندود تماس بگیرید 33,500 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1 رول روی اندود تماس بگیرید 33,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.45 1 رول روی اندود تماس بگیرید 33,800 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.48 1 رول روی اندود تماس بگیرید 31,500 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.48 1.25 رول روی اندود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول روی اندود تماس بگیرید 31,500 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.58 1 رول روی اندود تماس بگیرید 30,500 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول روی اندود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.58 1.25 رول روی اندود تماس بگیرید 30,800 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول روی اندود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول روی اندود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول روی اندود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول روی اندود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 32,200 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول روی اندود تماس بگیرید 30,700 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.4 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول روی اندود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 31,400 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول روی اندود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.5 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 31,600 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول روی اندود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 31,400 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول روی اندود تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.55 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید تماس بگیرید ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,300 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.6 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,900 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,100 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.7 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,100 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,400 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.8 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,600 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 0.9 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,300 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,300 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,700 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,400 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.25 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 29,600 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 1.5 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 30,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2.5 1 رول هفت الماس تماس بگیرید 34,800 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
ورق گالوانیزه 2.5 1.25 رول هفت الماس تماس بگیرید 34,000 ۹۵/۱۰/۲۹ بارگیری محموله
با افتخار ایران، تهران، خیابان حافظ شمالی، نرسیده به پل کالج، نبش کوچه بامشاد، پلاک 409
دفتر فروش :43021_021
دفتر مرکزی : 22222188_021
info@samaneahan.ir