سامانه آهن

اصلاح قیمت

اصلاح دسته جمعی قیمت
مقدار تغییرات:
نوع محصول: {{item.getTypeCaption()}}
سایز : {{item.size}}
کارخانه : {{item.factory}}
وزن : {{item.weight}}
قیمت کارخانه: {{item.factoryPrice}}
قیمت بنگاه: {{item.bongahPrice}}