• تیرآهن
  • میلگرد
Item 1 of 6
  • آجدار
  • ساده
Item 1 of 2
کارخانه
سایز
رنگ
حالت
استاندارد
میلگرد -
آخرین بروزرسانی 1401/08/09
بیشتر
میلگرد -
آخرین بروزرسانی 1401/08/09
میلگرد 8
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 8
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
میلگرد 10
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 10
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
میلگرد 12
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 12
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
میلگرد 14
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 14
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
میلگرد 16
آخرین بروزرسانی 1401/09/10
بیشتر
میلگرد 16
آخرین بروزرسانی 1401/09/10
میلگرد 18
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 18
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
میلگرد 20
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 20
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
میلگرد 22
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 22
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
میلگرد 25
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 25
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
میلگرد 28
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 28
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
میلگرد 32
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
بیشتر
میلگرد 32
آخرین بروزرسانی 1401/09/09
advertise advertise