• تیرآهن
  • میلگرد
Item 1 of 6
  • سبک
  • استاندارد داخلی
  • استاندارد اروپا
Item 1 of 3
کارخانه
سایز
طول
استاندارد
ناودانی 6
آخرین بروزرسانی 1401/08/28
بیشتر
ناودانی 6
آخرین بروزرسانی 1401/08/28
ناودانی 6.5
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
بیشتر
ناودانی 6.5
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
ناودانی 8
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
بیشتر
ناودانی 8
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
ناودانی 10
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
بیشتر
ناودانی 10
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
ناودانی 12
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
بیشتر
ناودانی 12
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
ناودانی 14
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
بیشتر
ناودانی 14
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
ناودانی 16
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
بیشتر
ناودانی 16
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
ناودانی 18
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
بیشتر
ناودانی 18
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
ناودانی 20
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
بیشتر
ناودانی 20
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
ناودانی 22
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
بیشتر
ناودانی 22
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
ناودانی 24
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
بیشتر
ناودانی 24
آخرین بروزرسانی 1401/09/05
advertise advertise