021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

ورق 15


       
       
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6760 09201140382 1398-03-01 17:54:50
آهن آنلاین سیاه 0 6470 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6300 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6390 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6390 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6350 02154712 1398-01-27 00:00:00

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6530 09201140382 1398-03-01 17:53:53
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6470 09201140382 1398-03-01 17:41:55
آهن آنلاین سیاه 0 6220 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6320 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6270 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6220 02154712 1398-01-27 00:00:00
اهن الات نامدار ودارا سیاه 5 3780 09201140382 1397-10-25 07:34:05

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
اهن الات نامدار ودارا سیاه 0 6370 09201140382 1398-03-01 17:27:16
اهن الات نامدار ودارا سیاه 6550 0 09201140382 1398-03-01 17:24:50
دسا سیاه 68000 66900 02155223000 1398-02-28 11:18:19
آهن آنلاین سیاه 0 6430 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6430 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6060 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6060 02166316099 1398-01-19 00:00:00

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6620 02154712 1398-02-17 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6350 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5620 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5620 02166316099 1398-01-19 00:00:00

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6410 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6480 02154712 1398-02-09 08:30:00
آهن آنلاین سیاه 0 6160 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6330 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6140 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6120 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6210 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6330 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6190 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6140 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6180 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6220 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6220 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6430 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6430 02166316099 1398-01-24 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6060 02166316099 1398-01-20 00:00:00
فی آهن سیاه 0 6060 02166316099 1398-01-19 00:00:00

15

بنگاه نوع قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6050 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6050 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6080 02154712 1398-01-27 00:00:00
آهن آنلاین سیاه 0 6250 02154712 1398-01-25 00:00:00
فی آهن سیاه 0 5900 02166316099 1398-01-20 00:00:00

تبلیغات