021-88944617

دانلود اپلیکیشن سامانه آهن

لوله قزوین


       
       

قیمت روز لوله
نوع قیمت بنگاه
اخبار

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


قیمت آهن آلات نامدار

قیمت میلگرد زارعی

قیمت میلگرد نیشابور


تالار گفتگو

افزایش قیمت قوطی:
قیمت قوطی و پروفیل نسبت به روز گذشته ۲۰۰ تومن افزایش پیدا کرد.

ثبات قیمت:
نرخ اکثر تولید کنندگان ‍ پروفیل z نسبت به روز گذشته ثابت بود

افزایش قیمت:
قیمت های نبشی ناودانی و س‍ری نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۷۰ تومن افزایش یافت


4 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 1078000 02154712 1398-01-29 00:00:00

3 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 695000 02154712 1398-01-29 00:00:00

1/2 2 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 490000 02154712 1398-01-29 00:00:00

2 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 423000 02154712 1398-01-29 00:00:00

1/2 1 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 330000 02154712 1398-01-29 00:00:00

1/4 1 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-02-02 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-31 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 270000 02154712 1398-01-29 00:00:00

12 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 100000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 81000 02154712 1398-01-29 00:00:00

6 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 80000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 80000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 99000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 1620000 02154712 1398-01-29 00:00:00

1/2 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 99000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 79000 02154712 1398-01-29 00:00:00

1 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 99000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 79000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00

1 1/4 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 79000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 99000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00

2 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 79000 02154712 1398-01-29 00:00:00

8 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 99000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 99000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 80000 02154712 1398-01-29 00:00:00

10 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 100000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 81000 02154712 1398-01-29 00:00:00

3 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 99000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 79000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00

3/4 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 79000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00

16 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 100000 02154712 1398-01-29 00:00:00

5 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 80000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 80000 02154712 1398-01-29 00:00:00

4 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 79000 02154712 1398-01-29 00:00:00

1 1/2 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 99000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 79000 02154712 1398-01-29 00:00:00

2 1/2 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 78000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 99000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 98000 02154712 1398-01-29 00:00:00

3/4 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 9500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9670 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9670 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 205000 02154712 1398-01-29 00:00:00

1 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9200 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9550 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 245000 02154712 1398-01-29 00:00:00

1/2 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 9500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9500 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9670 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 9670 02154712 1398-01-29 00:00:00
آهن آنلاین 0 179000 02154712 1398-01-29 00:00:00

8 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 2975000 02154712 1398-01-29 00:00:00

5 اینچ

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آهن آنلاین 0 1555000 02154712 1398-01-29 00:00:00

تبلیغات