سامانه آهن - قیمت میلگرد،آهن،پروفیل،ورق،نبشی،قوطی

میلگرد

{{complexData.date}}
{{data.updatedAt}}
نوع محصول: میلگرد
سایز : {{data.size}}
کارخانه : {{data.factoryName}}
استاندارد: {{data.properties.standard}}
نوع: {{data.properties["نوع"]}}
حالت: {{data.properties["طول"]}}
رنگ {{data.properties["رنگ"]}}
وزن: {{data.weight}}
نام بنگاه: {{data.bongahName}}
قیمت کارخانه: {{data.factoryPrice}}
قیمت بنگاه: {{data.bongahPrice}}

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

پروفیل

{{complexData.date}}
{{data.updatedAt}}
نوع محصول: پروفیل
سایز : {{data.size}}
کارخانه : {{data.factoryName}}
گروه کالا: {{data.properties.subType}}
نوع: {{data.properties.type}}
طول: {{data.properties.length ? data.properties.length : data.properties.dimensions }}
وزن: {{data.weight}}
نام بنگاه: {{data.bongahName}}
قیمت کارخانه: {{data.factoryPrice}}
قیمت بنگاه: {{data.bongahPrice}}

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

ورق

{{complexData.date}}
{{data.updatedAt}}
نوع محصول: ورق
سایز : {{data.size}}
کارخانه : {{data.factoryName}}
استاندارد: {{data.properties.standard}}
نوع: {{data.properties.type}}
طول: {{data.properties.length}}
عرض {{data.properties.width}}
وزن: {{data.weight}}
نام بنگاه: {{data.bongahName}}
قیمت کارخانه: {{data.factoryPrice}}
قیمت بنگاه: {{data.bongahPrice}}

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

نبشی

{{complexData.date}}
{{data.updatedAt}}
نوع محصول: نبشی
سایز : {{data.size}}
کارخانه : {{data.factoryName}}
ضخامت: {{data.properties.thickness}}
انبار: {{data.properties.cargoLocation}}
طول: {{data.properties.length}}
وزن: {{data.weight}}
نام بنگاه: {{data.bongahName}}
قیمت کارخانه: {{data.factoryPrice}}
قیمت بنگاه: {{data.bongahPrice}}

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

تیر آهن

{{complexData.date}}
{{data.updatedAt}}
نوع محصول: تیر آهن
سایز : {{data.size}}
کارخانه : {{data.factoryName}}
استاندارد: {{data.properties.standard}}
نوع: {{data.properties["نوع"]}}
حالت: {{data.properties["طول"]}}
رنگ {{data.properties["رنگ"]}}
وزن: {{data.weight}}
نام بنگاه: {{data.bongahName}}
قیمت کارخانه: {{data.factoryPrice}}
قیمت بنگاه: {{data.bongahPrice}}

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد